Ատոմային աբսորբցիոն սպեկտրոմետր “Perkin Elmer”
Նմուշների բաժանիչ սարք
Կոլորիմետր КФК-2
Էլեկտրոնային կշեռք
Նմուշների կոտրիչ
Նմուշների մանրացման սարք
Միկրոմանրացման սարք
Միկրոէլեկտրոնային կշեռք
Նմուշների խառնիչ
Առանց յուղի կոմպրեսոր սպեկտրոմետրի սնուցման համար
Հիդրավլիկ մամլիչ ИП-1000
PH մետր
Նմուշների կրճատման սարք